Privacyverklaring

Motuss is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Motuss gebruikt GEEN cookies.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het dossier:
Wanneer u een traject bent gestart bij Motuss zal er een dossier aangemaakt worden. Dit is om u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Het dossier bevat aantekeningen over de voortgang van de gesprekken en geeft zicht op de eventuele interventiemodellen die zijn toegepast. Wanneer er gegevens opgevraagd en verwerkt worden bij een andere zorgverlener zal dit alleen gebeuren na schriftelijke toestemming van uzelf.

Overig

Motuss verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken bij het maken van een factuur of het afhandelen van een klacht:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@motuss.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om u zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische of efficiencyredenen, waarvan we er vanuit (mogen) gaan dat die ook in uw belang zijn, zoals:

 • Communicatie en informatievoorziening
 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening
 • De verbetering van onze diensten
 • Facturering en incasso

Wanneer wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken zullen wij hiervoor expliciet toestemming vragen.

Indien wij persoonsgegevens die wij mogen verwerken op basis van uw toestemming ooit voor andere of meer doelen willen verwerken, zullen wij u daar dan eerst opnieuw toestemming voor vragen.

Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Geautomatiseerde besluitvorming

Motuss neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen GEEN besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Motuss) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Motuss bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer het alleen een kennismaking betreft en er wordt geen traject gestart worden de gegevens meteen verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij zullen alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Wanneer er gegevens worden verstrekt aan derden, anders dan hierboven omschreven, zullen wij dit enkel in overleg met u doen. Denkt u hierbij aan het overdragen van een dossier aan een andere zorgverlener of de resultaten van het traject aan een arts/werkgever.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Motuss en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@motuss.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 1 week, op jouw verzoek . Motuss wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Motuss neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Na het sluiten van het dossier zullen wij deze bewaren volgens de wettelijke bewaartermijn voor gegevens van cliënten (20 jaar), tenzij cliënt wil overgaan tot vernietiging.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@motuss.nl

Deze privacyverklaring kan aangepast worden

Datum: september 2022

Iconen door monkik, freepik, pongsakornred en becris